Біз туралы

«Қазақстан жолы» — Республикалық қоғамдық-саяси, әлеуметтік және танымдық-ақпараттық басылым

Газетті  есепке  қою  туралы   №11427-Г (03.02.2011 ж.)  куәлікті  ҚР  Байланыс  және  ақпарат  министрлігі Ақпарат  және  Мұрағат  комитеті  берген.

Таралу  аумағы — Қазақстан Республикасы

Меншік иесі: Жеке  кәсіпкер  О.ТАЖИЕВ

Бас редактор— Тажиев  Онгар  Избасарович

Бас редактор орынбасары — Ерлан  Тажиев

ТАРАЛЫМЫ: 5050 дана

Газет  аптасына бір  рет  шығады

Газет  редакцияның  компьютерлік  орталығында  теріліп, ИП  «Print Sap»  ЖШС-ның  баспаханасында басылады